پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

logo

بارگذاری سنگین ونامتعارف

بارگذاری سنگین ونامتعارف:

بارگذاری سنگین : بـر اسـاس اسـتانداردهای DIN4103 , DIN 18183 ، نصـب بارهـای طـره ای بزرگتـر از مقادیـر منـدرج در نمودارهـای 1 و 2، بـه طـور مسـتقیم بر روی صفحـات گچـی مجـاز نمی باشـد. بر اسـاس اسـتانداردهای مذکور، بارهـای طره ای بزرگتـر از مقادیر منـدرج در نمودارهای فـوق و کوچکتر (یا مسـاوی) 150 کیلوگـرم بـر متـر طـول دیـوار (خـروج از مرکزیـت بار، حداکثر30 سـانتیمتر) باید توسـط سـازه های پشـتیبان به اسـتادهای مجـاور منتقل شـود. رادیاتورها و لگن هـای روشـویی دیـواری از این دسـته بارها هسـتند.

 

 بارگذاری نامتعارف:  بـر اسـاس اسـتانداردهای DIN4102 و DIN18183 ، حداکثـر بـار طـره ای کـه می تـوان بـه وسـیله سـازه پشـتیبان بـه اسـتادهای مجاور منتقـل نمود،150 کیلوگـرم بـر متـر طـول دیـوار بـوده (خـروج از مرکزیت بـار، حداکثر 30 سـانتیمتر) و بارهـای بیش از این مقدار باید توسـط سـازه ای مسـتقل از دیوار،بـه بدنـه اصلـی سـاختمان وارد شـود. توالت هـای فرنگی دیـواری از این دسـته بارها هسـتند.

 

ضخامت هر لایه پنل:12.5 م م

برای بارگذاری سنگین یا بارگذاری نامتعارف با واحد پشتیبانی فنی تماس حاصل فرمایید.

 

نام و شماره موبایل خود را در کادر زیر وارد کنید تا کارشناسان زیباآشیان در اولین فرصت با شما تماس بگیرند!

ارتباط تلفنی 02166240094 09368000990

اجرای نمای خشک