پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

logo

بارگذاری سبک و نیمه سنگین

بارگذاری سبک و نیمه سنگین:

ظرفیـت باربـری دیوارهـای کنـاف بـر اسـاس خـروج از مرکزیـت بـار و بـا توجـه بـه نمودارهـای زیـر تعییـن می شـود. ظرفیت باربری دیوارهای خشـک بر اسـاس اسـتانداردهای DIN18183 و DIN4103

و با در نظر گرفتن فرضیات زیر محاسـبه شـده اسـت:
 • خـروج از مرکزیـت بـار، حداکثـر 30 سـانتیمتر (بـه طـور مثـال، عمق قفسـه حداکثـر 60 سـانتیمتر؛ توضیح ایـن که خـروج از مرکزیت، برابر بـا نصف عمق قفسـه اسـت)

 

 • بـازوی لنگـر، حداقـل 30 سـانتیمتر (بـه طـور مثـال، ارتفـاع قفسـه حداقـل 30 سـانتیمتر)

 

 • تعداد ادوات اتصال، حداقل دو عدد

 

 • فاصله ادوات اتصال، حداقل 7.5 سانتی متر.

بارگذاری سبک و نیمه سنگین

 

بـر اسـاس نمودارهـای بارگـذاری رو بـه رو، بارهای طره ای تا 85 کیلو گرم بـر متـر طـول دیـوار در سـاختار دیوارهـای W111 و W115 و بارهـای طـره ای تا 115 کیلوگرم بر متر طول دیوار در ساختار دیوارهای W112 و W116 به طور مستقیم و در هر نقطه ای به روی صفحه گچی (بدون نیاز به سازه پشتیبان ) قابل حمل می باشد.
بارگذاری سبک و نیمه سنگین
مثال 1 : تعیین وزن مجاز قفسه ای به عمق  30 سانتیمتر و عرض 80 سانتی متر به روی دیوار جداکننده تک لایه کناف
مطابق با نمودار 1 ، بر محور افقی و از نقطه 30 سانتی متر که نمایشگر عمق قفسه می باشد ، عمودی ترسیم می شود تا خط مربوط به عرض قفسه 80 سانتی متر را قطع کند .از محل تقاطع خط خط افقی بروی محور قائم که نمایشگر بار مجاز قفسه می باشد ، ترسیم می شود . همـان گونه که ملاحظـه می شـود، وزن مجـاز قفسـه 50 کیلوگـرم بـوده کـه در محـدوده ای قـرار دارد که حداقـل دو عدد عامـل اتصال مجاز (نظیـر مهار جمع شـونده) مورد نیـاز اسـت. فاصلـه ایـن دو عامل اتصـال نباید از  7.5 سانتی متر کمتر باشد.
مثال 2 : تعیین وزن مجاز قفسه ای به عمق  45 سانتی متر و عرض 80 سانتی متر بر روی دیوار جداکننده دولایه کناف
مطابق با نمودار 2 ،بر محور افقی و از نقطه 45 سانتی متر که نمایشگر عمق قفسه می باشد ، عمودی ترسـیم می شـود تا خط مـورب مربـوط به عرض قفسه 80 سانتیمتر را قطع کند .از محل تقاطع ،خط افقی بر محور قائم که نمایشگر بار مجاز قفسه می باشد ،ترسیم می شود .همان گونه که ملاحظه می شود وزن مجاز قفسه 65 کیلو گرم بوده که در محدوده ای قرار دارد که حداقل دو نقطه اتصال مورد نیاز است .
نصب بارهایي نظیر قاب عکس، قفسه آشپزخانه و ادوات سرویس بهداشتی بر روي دیوارهاي کناف به سادگي قابل انجام است. براي این منظور، طیف وسیعي از عوامل اتصال وجود دارد که نوع عامل اتصال، بر اساس رده بارگذاري و نوع کاربرد انتخاب مي گردد:

قلاب ایکس (قلاب X):بـراي نصـب الحاقاتـي ماننـد قاب عکـس و سـاعت بـر روی دیوارهای کنـاف، از قـلاب هـاي موسـوم بـه ایکس اسـتفاده مي شـود. از مزایاي قلاب ایکس، سـهولت نصب آن مي باشـد. بـراي ایـن منظـور، میـخ قلاب بـه راحتي و در نقطـه دلخواه داخل صفحه گچي فرو نشـانده مي شـود. قلاب هـای ایکـس در سـه نـوع تـک، دو و سـه میخ عرضه شـده که بـه ترتیـب دارای ظرفیـت باربری 5 , 10 , 15  کیلو گرم می باشند.

بارگذاری سبک و نیمه سنگین
بارگذاری سبک و نیمه سنگین
مهـار جمـع شـونده: این نـوع مهارهـا در دو نوع فلـزي و پلاسـتیکی ، و در طول های مختلف برای دیوارهای یک و چند لایه تولید می شوند(توجه شود که در هنگام انتخاب مهار ،باید تعداد و ضخامت لایه های پوششی دیوار در نظر گرفته شود )برخی کاربردهای مهارهای جمع شونده به شرح زیر می باشد:
 • اتصال دیوار کناف به بلوک های سیمانی یا سفالی در سقف های تیرچه بلوک

 

 • اتصال دیوار کناف به سقف کاذب کناف

 

 • نصب قفسه های آشپزخانه بر دیوار کناف

 

ظرفیت باربری مهارهای جمع شونده به شرح زیر می باشد:
 • ظرفیت باربری مهارهای جمع شونده فلزی (قطر پیچ:M5  و M6 ) برای دیوارهای تک لایه و دو لایه به ترتیب 30 و 50 کیلو گرم می باشد.
 • ظرفیت باربری مهارهای جمع شونده پلاستیکی (قطر:  8 و 10 ) برای دیوارهای تک لایه و دو لایه به ترتیب 25 و 40 کیلوگرم می باشد.

 

بارگذاری سبک و نیمه سنگین
بارگذاری سبک و نیمه سنگین

 

 

نکتـه اجرایـی: مهـار جمـع شـونده فلزی بـه دو صورت قابل نصب اسـت؛ بـا بولت کش و بـدون آن. در صورتـی که بولت کش در دسـترس نباشـد، می توان بـا اسـتفاده از یـک پیـچ گوشـتی و قطعـه متصـل شـونده (یا با اسـتفاده از یک پیچ گوشـتی و یک خـط کش فلزی) مطابق شـکل زیـر عمل نمود.
بارگذاری سبک و نیمه سنگین
بارگذاری سبک و نیمه سنگین
نکته اجرایی: روی محل کاشی کاری شده حتما با بولت کش مهار زده شود.
مهـار صلیبی: کاربـرد این نـوع مهارها مشـابه بـا مهارهای جمع شـونده اسـت. مهارهـای صلیبـی در انـواع و انـدازه هـای متنـوع تولیـد می شـوند. ظرفیـت باربـری مهارهـای صلیبـی کنـاف بـر حسـب نـوع بیـن 20 تا 30 کیلوگـرم می باشـد. از نظـر سـاختار، مهارهـای صلیبـی در دو نـوع ثقلی و فنـری دسـته بنـدی می شـوند. توجه شـود کـه در نـوع ثقلـی، در صورتی کـه انتهـای صلیبی شـکل رو بـه پایین قرار گیـرد، مهار قابل اجـرا نخواهد بود.
بارگذاری سبک و نیمه سنگین
بارگذاری سبک و نیمه سنگین
مهـار لگـن روشـویی: ایـن نـوع مهـار بـه شـکل صلیبـی بـوده و ویـژه نصـب لگن هـای روشـویی می باشـد. ظرفیـت باربـری ایـن نـوع مهـار 180 کیلوگـرم می باشـد. در مواردی کـه تـراورس در دیوار پیـش بینـی نشـده باشـد بـه جای پیـچ روکا، می تـوان لگـن روشـویی را به وسـیله مهار صلیبـی ویژه (نظیـر KM10 شـرکت فیشـر) بـه دیـوار متصـل نمود.
مهار لگن روشویی(KM10)
مهار لگن روشویی(KM10)

ظرفیـت باربـری دیوارهـای کنـاف

 

مهــار حلزونــی: ایــن نــوع مهارهــا در دو نــوع فلــزی و پلاســتیکی تولیــد می شــوند. ظرفیــت باربــری مهارهــای حلزونــی بــرای دیوارهــای تــک لایــه و دو لایــه بــه ترتیــب 8 و 11 کیلوگرم می باشد.برخی کاربردهای مهارهای حلزونی به شرح زیر است:

 • نصب قفسه های کوچک (نظیر جعبه کمک های اولیه) بر دیوار کناف
 • نصب سازه تراز سقف های کاذب کناف به دیوار کناف
 • نصب قرنیزهای چوبی و پلیمری به دیوار کناف
بارگذاری سبک و نیمه سنگین
بارگذاری سبک و نیمه سنگین

 

نکته: توجه شود که مهارهای حلزونی برای نصب بارهای دینامیکی و سطوح کاشی کاری شده مناسب نمی باشند.
تذکـر: ظرفیت هـای ذکـر شـده مربـوط به خـود عامل اتصال اسـت، نه سـاختار خشـک. همچنیـن، ظرفیت های باربـری ممکن اسـت در محصـولات تولیدی شـرکت های مختلـف، متفـاوت باشـد. بنابرایـن، ظرفیـت باربری اعلام شـده از سـوی شـرکت تولید کننده حاکـم بر طـرح خواهد بود.

نام و شماره موبایل خود را در کادر زیر وارد کنید تا کارشناسان زیباآشیان در اولین فرصت با شما تماس بگیرند!

ارتباط تلفنی 02166240094 09368000990

اجرای نمای خشک