اطلاعات عملکردي ساختارها

اطلاعات عملکردي ساختارها:

عایق حرارتی دیوارهای پوششی W611  ,W631 و W624 : بر اساس DIN 4108
عایق صوتی دیوار پوششی W624 : بر اساس  DIN 4109