پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

logo

اجزاي ساختارسقف های کاذب یکپارچه

اجزاي ساختارسقف های کاذب یکپارچه:

 

 •  صفحات روکش دار گچی (پنل گچی )
ايـن صفحـات داراي هسـته گچـي بـوده و سـطح و لبه هـاي طولـي آن هـا با کاغـذ مخصوص پوشـانده شـده اسـت. پنل هـای گچـي در انـواع معمولـي ( RG یا GKB)، مقـاوم در برابـر رطوبـت (MRیا GKBI)، مقـاوم در برابـر حريـق ( FR یا GKF) جهـت اسـتفاده در سـقف کاذب تولیـد مي شـوند. بسـته بـه عملکـرد مـورد نیـاز، مي تـوان از انـواع صفحـات گچـي در سیسـتم هاي کنـاف اسـتفاده نمـود.
اجزاي ساختارسقف های کاذب
اجزاي ساختارسقف های کاذب
 •  صفحات مسلح سيماني (آکواپنل)
صفحـات مسـلح سـیماني آکواپنـل ترکیبـي از سـیمان پرتلنـد، پرکننده هـاي ويـژه و مـواد افزودنـي خـاص بـوده کـه پشـت و رو و لبه هـاي طولـي آن بـه وسـیله شـبکه اي از الیاف شیشـه مسـلح شـده اسـت. ايـن صفحـات در انـواع آکواپنـل خارجـی، آکواپنل داخلـی و آکواپنل اسـکای لايت تولید شـده و در فضاهايـي کـه در معـرض رطوبـت بـا درصد بالا (مانند آشـپزخانه های صنعتی، اسـتخر و سـونا) و يـا آب ريـزی مـداوم هسـتند (ماننـد فضاهای خـارج از سـاختمان)، بـه کار می روند.
اجزاي ساختارسقف های کاذب
اجزاي ساختارسقف های کاذب

 

 

 • اجزاي فلزي
پروفیل هاي کناف از شکل دهي ورق هاي فولادي گالوانیزه به روش نورد سرد تولید مي شوند:.
آويز نانيوس : از اين قطعه جهت اتصال زيرسازي سقف کاذب به سقف اصلي استفاده مي شود. خصوصیات برجسته فني آويز نانیوس شامل سهولت و سرعت زياد در آويزگیري، مقاومت در برابر زلزله، مقاومت در برابر حريق و ارتفاع آويز قابل توجه (حداکثر 4 متر) مي باشد. آويز نانیوس از اجزاء زير تشکیل شده است:
 1. قطعه اتصال سقفي (که از اين پس آويز گفته می شود)
 2. قطعه افزايش طول 3 متری (براي افزايش ارتفاع آويز)
 3. قطعـه اتصـال بـه زيرسـازي: ايـن قطعـه در دو نـوع رکاب دار و بـدون رکاب (کـه از ايـن پس بـه ترتیـب رکاب و چنگک گفته می شـود) و براي سـازه هاي CD60 و F47  تولید و عرضه می گردد.
 4. سوزن تنظیم ارتفاع (که از این پس پین گفته میشود)
اجزاي ساختارسقف های کاذب
اجزاي ساختارسقف های کاذب

 

 

 • براکـت: زمانـي کـه فاصلـه سـقف کاذب بـا سـقف اصلـي کـم اسـت، از ايـن قطعـه جهـت اتصال زيرسـازي سـقف کاذب به سـقف اصلي اسـتفاده مي شـود. براکـت در دو نـوع، بـراي سـازه هاي CD60 و F47  تولید و عرضه می شود.
اجزاي ساختارسقف های کاذب
اجزاي ساختارسقف های کاذب
 • سـازه تـراز: ايـن سـازه در فصـل مشـترک ديـوار و سـقف، بـه ديـوار متصـل شـده و تـراز سـقف را مشـخص مي کنـد. همچنیـن، ايـن سـازه مي توانـد نقـش باربـر داشـته باشـد و بـه عنـوان تکیـه گاه در حاشـیه سـقف عمـل نمايـد و يـا بـه عنـوان يـک عضـو الزامـي در سـاختارهاي داراي عايـق بندي صوتـي يـا داراي کـد حريـق نیـز بـه کار گرفته شـود. علاوه بـر کاربردهاي مذکـور، از اين سـازه جهت زيرسـازي در محـل شکسـت هاي سـقف نیـز اسـتفاده مي شـود. سـازه تـراز در دو نـوع بـا نام هـاي  UD28 (بـا مقطـع ناودانـی) و L25 (بـا مقطـع نبشـی) تولیـد و عرضـه مي شود.

 

اجزاي ساختارسقف های کاذب
اجزاي ساختارسقف های کاذب

 

 • سـازه سـقفی: ايـن سـازه جـزء اصلـي زيرسـازي سـقف هاي کاذب D112  را تشـکیل داده کـه بـه عنـوان سـازه باربـر و يـا سـازه پنـل خـور عمـل مي کند. مقطـع اين سـازه C  شـکل بـوده و در دو نوع با نام های CD60 و F47  تولید و عرضه می گردد .در محل هایی که دستیابی به کد حریق مدنظر است از سازه CD60 استفاده میشود .

اجزاي ساختارسقف های کاذب

 

 • قطعـه اتصـال طولـي: از ايـن قطعـه جهـت اتصـال سـازه هاي باربر يـا پنـل خـور در امتـداد طولي يکديگـر اسـتفاده مي شـود. ايـن قطعـه در دو نـوع، بـراي سـازه هاي  CD60  و F47  تولید و عرضه می گردد.

اجزاي ساختارسقف های کاذب

 • قطعـه اتصـال کامـل: از ايـن قطعـه در سـقف هاي D112a جهـت اتصـال سـازه باربـر (فوقانـي) بـه سـازه پنـل خـور (تحتانـي) و ايجـاد يـک شـبکه اسـتفاده مي شـود. ايـن قطعـه در دو نـوع، بـراي سـازه هاي CD60  و F47  تولید و عرضه می شود.

 

اجزاي ساختارسقف های کاذب

 

 • بست و آویز نیمه : از این قطعه در جایی که استفاده از قطعه اتصال پل مقدور نباشد، استفاده می‌شود. این قطعه در دو اندازه برای ازه‌های CD60 و F47 تولید و عرضه می‌شود.

اجزاي ساختارسقف های کاذب

 • سـازه محافـظ لبه (جی بيـد): از اين سـازه جهت ايجـاد لبه هاي صـاف و يکنواخـت در انتهاي آزاد صفحـات گچـي اسـتفاده مي شـود. سـازه محافـظ لبـه علاوه بـر ايجـاد لبه هـاي يکنواخـت، از لبه هاي آزاد صفحـات نیـز محافظـت مي نمايـد. يکی از کاربردهای اين سـازه در فصل مشـترک سـقف کاذب با ديوارهـاي کاشـي کاري شـده می باشـد. با اسـتفاده از اين سـازه، علاوه بـر کاهش مشـکلات اجرايي در عملیات درزگیري و رنگ آمیزي در فصل مشـترک سـقف کاذب و سـطوح کاشـي کاري شـده، می توان يک خط سـايه زيبا در حاشـیه سـقف کاذب ايجـاد نمود.

اجزاي ساختارسقف های کاذب

 • سـازه درز انقطـاع: از ايـن سـازه جهت ايجـاد درز انقطاع در سـقف هاي پیوسـته با وسـعت زياد و يا در محـل هايـي کـه يـک سـقف کاذب باريـک بر اثر شکسـت ديوار ايجاد مي شـود، اسـتفاده مي شـود. سـازه هاي درز انقطـاع در اقسـام مختلـف و براي انـواع کاربردها تولید مي شوند.

 

اجزاي ساختارسقف های کاذب

 • ادوات اتصال :

 

 • پیچ نوک تیز اتصال پانل به سازه کناف (TN):برای اتصال صفحات گچی به سازه باضخامت کمتر از 0.7 میلیمتر استفاده می شود.

اجزاي ساختارسقف های کاذب

 • پیچ سرمته ای اتصال پانل به سازه کناف (TB):برای اتصال صفحات گچی به سازه با ضخامت بیش از 0.7 میلیمتر و کمتر از 2٫25 میلیمتر استفاده می شود.
  پیچهایTB-TN در طولهای 25-35-45-55 و 70میلیمتر تولید و عرضه  می شوند.

اجزاي ساختارسقف های کاذب

 • LB پیچ نوک تیز اتصال سازه به سازه:برای اتصال سازه های فلزی کمتر از ۰٫7 به یکدیگر استفاده می شود.

اجزاي ساختارسقف های کاذب

 • پیچ سرمته ای اتصال سازه به سازه (LN):این صفحات دارای روکش سبز با مهر قرمز کناف در پشت آنها می باشد. در فضاهایی مورد استفاده قرارمی گیرند که توامان در برابر حریق و رطوبت نیاز به مراقبت دارند.داکت های تاسیساتی یکی از کاربرد این پانل ها می باشد.

اجزاي ساختارسقف های کاذب

 • پیچ اتصال سازه به ساختار خشک (FN) : از این پیچ ها برای اتصال سازه فلزی به ضخامت کمتر از ۰٫7 میلیمتر به زیر سازی ساختار خشک استفاده می شود به علت سر تخت این پیچ ها اتصال مناسبی بین سازه و سطح زیرین ایجاد می گردد.از کاربرد آن می توان به اتصال رانر فوقانی دیوار به سقف کناف اشاره کرد.

 

اجزاي ساختارسقف های کاذب

 

 • پیچ و رولپلاگ:از این عامل برای اتصال رانر و استاد به دیوار و سقف پیرامونی استفاده می شود .برای این منظور ،استفاده از پیچ های گالوانیزه و رول پلاگ با قطر 4 میلیمتر و طول حداقل 50 میلیمتر توصیه می گردد.
اجزاي ساختارسقف های کاذب
اجزاي ساختارسقف های کاذب
 • مهار چکشي:از اين ادوات براي اتصال آويز به سقف هاي بتني استفاده مي شود.
اجزاي ساختارسقف های کاذب
اجزاي ساختارسقف های کاذب
 • مهارهـاي ويـژه اعضاي توخالـي:در صورتي کـه ايجاد اتصـال با يک عضـو توخالي مد نظر باشـد،عوامـل اتصـال گوناگونـي از جملـه مهـار صلیبـي و مهـار جمـع شـونده مـورد اسـتفاده قـرار مي گیرد. نـوع عامـل اتصـال بـر اسـاس رده بارگـذاري و نوع کاربـرد تعییـن مي شـود. نمونه هايـی از کاربردهاي  ايـن ادوات بـه شـرح زير می باشد:
      – اتصال آويز سقف کاذب کناف به بلوک سقفي (اعم از سفالي يا سیماني) در سقف های تیرچه بلوکی
      – اتصال قسمت فوقاني ديوار جداکننده کناف به سقف کاذب کناف
      – آويزان نمودن يک چراغ سبک از سقف کاذب کناف
      – نصب ريل پرده به سقف کاذب کناف
 •  مصالح درزگيری:
 • ايـن مصالـح شـامل نـوار درزگیـر، نوار چسـب جدا کننـده (ترن فیکس)، سـازه  يـا نوار محافظ گوشـه (کرنربیـد)، بتونـه درزگیـر (فوگـن فولر) و گچ پوششـی (ماسـتیک) کناف می باشـد.

 

اجزاي ساختارسقف های کاذب

 

 •  مصالح تکميلی:
خمير درزبند کناف: اين خمیر بین سطح اتصال سقف کاذب با عناصر پیراموني قرار گرفته و هدف از استفاده از آن، بهبود عملکرد صوتي ساختار مي باشد.
پرايمـر زيـر رنـگ کنـاف (تيفن گرونـد): براي آمـاده سـازي صفحـات گچی جهـت پذيـرش پوشـش هاي نهايـي (نظیر رنـگ روغنـی)، از پرايمـر تیفن گرونـد کناف اسـتفاده مي شود.

 

 

نام و شماره موبایل خود را در کادر زیر وارد کنید تا کارشناسان زیباآشیان در اولین فرصت با شما تماس بگیرند!

ارتباط تلفنی 02166240094 09368000990

اجرای نمای خشک