اجرای زیر سازی W115

اجرای زیر سازی W115

در اجرای زیر سازی W115 از دو ردیف سازه مستقل استفاده شده که این دو ردیف سازه به وسیله لایه کشسان از یکدیگر جدا می‌شوند. برای این منظور می‌توان استادهای مجاور را به وسیله قطعات نوار فوم کناف از یکدیگر جدا نمود. قطعات فوم در فواصل حداکثر 50 سانتیمتر بر روی استادهای یک ردیف سازه چسبانده می‌شوند و استادهای مجاور، مماس بر این قطعات قرار می‌گیرند. بدین ترتیب فاصله دو ردیف سازه، به اندازه ضخامت لایه فوم خواهد بود. سایر توضیحات اجرای سازه ها مانند روش مشروح در W111 و W112 می‌باشد.

 

نکته فنی:

در ساختار W115 ، جداسازی دو ردیف سازه به لحاظ عایق بندی صوتی اهمیت ویژه داشته و به هیچ وجه نباید دو ردیف سازه به یکدیگر اتصال یابند.

 

اجرای زیر سازی W115

استادها به یکدیگر متصل نبوده و به وسیله برش هایی از نوار فوم از یکدیگر جدا می‌شوند.