اجرای دیوار پوششی W631 با چانهای پرلفيکس و لایه نازک بتونه درزگير

اجرای دیوار پوششی W631 با چانهای پرلفيکس و لایه نازک بتونه درزگير:

 

اجرای دیوار پوششی W631

اجرای دیوار پوششی W631