اجرای دیوار پوششی W624 با چانه های پرلفيکس

اجرای دیوار پوششی W624 با چانه های پرلفيکس:

 

اجرای دیوار پوششی W624