اجرای درباسازه های UA

اجرای درباسازه های UA
برای درهای با وزن بالاتر از 25 کیلوگرم و ابعاد نامتعارف، علاوه بر اجرای سازه کشی فولادی، می توان از پروفیهای UA نیز استفاده کرد.
اجرای درباسازه های UA
اجرای درباسازه های UA