پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

logo

اجرای درز انقطاع

اجرای درز انقطاع:

اجرای درز انقطاع در دیوارهـای پیوسـته بـا طـول زیـاد، ایجـاد درز انقطـاع الزامـی اسـت. به طـور معمول، بـرای فواصـل حداکثر هر 15  متـر در دیوارهای مسـتقیم و پیوسـته،یـک درز انقطـاع در نظـر گرفتـه می شـود. بـه طـور کلـی، درزهای انقطـاع (کـه درز کنترل نیـز نامیده می شـوند) بـرای ایجاد هماهنگـی میان سـاختار دیوار و جابجایی هـای سـازه اصلـی بنـا در نظـر گرفتـه می شـود. بـرای اجـرای این گونـه درزهـا، روش های زیر در دسـترس می باشـد:

  • اجراي اتصالات کشویي لغزان در ساختار دیوار؛ که غالبا در ساختارهای دارای کد حریق مورد استفاده قرار می گیرند.

 

  • اسـتفاده از سـازه درز انقطـاع: طیـف گسـترده ای از ایـن نـوع سـازه ها (به تناسـب نوع کاربـرد) در بازار وجـود دارد. برخی سـازه های درز انقطـاع به صورت ورق خـم شـده «V» شـکل بـوده و برخـی بـه صـورت ترکیبـي از آلومینیـوم و لاسـتیک می باشـند کـه به صـورت روکار یـا توکار توسـط پیچ به سـاختار متصـل می گردند.
تذکر:
در اجرای درزهای انقطاع، علاوه بر ایجاد درز در لایه های پوششی باید به تفکیک زیرسازی ساختار نیز توجه شود.
اجرای درز انقطاع

نام و شماره موبایل خود را در کادر زیر وارد کنید تا کارشناسان زیباآشیان در اولین فرصت با شما تماس بگیرند!

ارتباط تلفنی 02166240094 09368000990

اجرای نمای خشک