اجرای بازشوها

اجرای بازشوها:

بـرای اجرای بازشـوها (ماننـد چهـار چوب در، دریچـه بازدیـد، دریچه تهویـه، تابلوی برق و جعبـه آتش نشـانی) قاعده کلـی کار بر مبنای حفظ اسـتحکام، یکپارچگـی و ایسـتایی سـاختار از طریـق ایجـاد یـک قـاب متکـی به سـازه های مجاور می باشد. توجه شـود که چنانچـه ابعاد بازشـو از فاصله میان دو اسـتادتجـاوز نمایـد، بایـد از اسـتادهای کمکـی جهـت ایجـاد زیرسـازی برای پنل ها اسـتفاده نمـود. به عنوان یـک قاعده کلـی، در هیچ حالتـی نباید فاصلـه عناصرقائـم (کـه بـه عنـوان تکیـه گاه بـرای لایه های پوششـی عمل می کنند.) از فاصله اسـتاندارد تعریف شـده برای اسـتادگذاری تجـاوز نماید.
اجرای بازشوها