پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

logo

اجراي درز انقطاع سقف

اجراي درز انقطاع سقف:

در سـقف هاي پیوسـته بـا طـول زيـاد، بايـد درز انقطـاع ايجـاد نمـود. به طـور معمول بـراي فواصل حداکثـر هر15 متـر در امتداد طولي سـقف هاي پیوسـته، درز انقطـاع در نظـر گرفتـه مي شـود. همچنیـن، در محل هايـي کـه يـک سـقف کاذب باريـک بـر اثـر شکسـت ديـوار ايجـاد مي شـود (نظیـر محـل تقاطع دو راهـرو يـا فصـل مشـترک يـک سـقف باريـک با يک سـقف وسـیع)، بايـد درز انقطـاع ايجاد نمـود. به طـور کلی درزهـای انقطـاع (کـه درز کنترل نیـز نامیده می شـوند) بـراي ايجـاد هماهنگـي میـان سـاختار سـقف کاذب و جابجايي هـاي سـازه اصلـي بنـا در نظر گرفته مي شوند.
براي اجراي اين گونه درزها، روش هاي زير در دسترس مي باشد:
  • اجراي اتصالات کشويي لغزان در ساختار سقف کاذب؛ که غالبا در ساختارهای دارای کد حريق مورد استفاده قرار می گیرند.
  • اسـتفاده از سـازه درز انقطـاع: طیـف گسـترده ای از ايـن نـوع سـازه ها (به تناسـب نوع کاربـرد) در بازار وجـود دارد. برخی سـازه های درز انقطـاع به صورت

    ورق خـم شـده «v» شـکل بـوده و برخـی بـه صـورت ترکیبـي از آلومینیـوم و لاسـتیک می باشـند کـه به صـورت روکار يـا توکار توسـط پیچ به سـاختار متصـل می گردند.
  • استفاده از نوار لاستیکي ويژه درز انقطاع.
تذکر: در اجرای درزهای انقطاع، علاوه بر ايجاد درز در لايه های پوششی بايد به تفکیک زيرسازی ساختار نیز توجه شود.
اجراي درز انقطاع سقف
اجراي درز انقطاع سقف

 

نام و شماره موبایل خود را در کادر زیر وارد کنید تا کارشناسان زیباآشیان در اولین فرصت با شما تماس بگیرند!

ارتباط تلفنی 02166240094 09368000990

اجرای نمای خشک