اجراي بازشوها دیوار پوششی

اجراي بازشوها دیوار پوششی:
  • یک نوار پیوسته از خمیر پرلفیکس در لبه هاي پیراموني بازشوها (نظیر در و پنجره) باید اجرا شود.
  • براي پوشش کاري سطح محیطي درون بازشو (که در ضخامت جداره قرار دارد)، توصیه مي شود که خمیر پرلفیکس بر تمام سطح اجرا شود.
  • چهارچوب در و پنجره و بدنه جعبه آتش نشاني و تابلوی برق توکار، به دیوار زمینه متصل می شوند.
اجراي بازشوها دیوار پوششی
اجراي بازشوها دیوار پوششی

 

اجرای بازشوی پنجره در ساختار W611
اجراي بازشوها دیوار پوششیاجراي بازشوها دیوار پوششیاجراي بازشوها دیوار پوششیاجراي بازشوها دیوار پوششیاجراي بازشوها دیوار پوششی