پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

logo

اتصـال دیوار به کف

اتصـال دیوار به کف:
در دیوارهـای دو لایـه، در صورتـی کـه لایـه دوم بـا فاصلـه از کـف اجـرا شـود (نظیـر حالتـی کـه قرنیـز تـوکار یـا عایـق کاری سـرویس های بهداشـتی اجرا می شود) ، بایـد یـک لایـه نـوار محافـظ از پنـل معـادل لایـه پوششـی، در داخـل رانـر و پشـت لایـه اول اجرا شـود.
اتصـال دیوار به کف
اتصـال دیوار به کف

نام و شماره موبایل خود را در کادر زیر وارد کنید تا کارشناسان زیباآشیان در اولین فرصت با شما تماس بگیرند!

ارتباط تلفنی 02166240094 09368000990

اجرای نمای خشک