اتصال سقف کاذب به ديوار

اتصال سقف کاذب به ديوار:
هـر گونـه سـاختار سـقف کاذب کـه دارای کـد حريـق 30 تا 90 دقیقه می باشد می تواند به ديـوار جداکننده متصل شـود، مشـروط بر ايـن که هر دو سـاختار دارای کـد حريـق مشـابه باشـند. در ايـن صـورت سـطح ديـوار (در محـل اتصـال) بايـد کامـلا صـاف بـوده و لايه پوششـی سـقف بايد کامـلا به آن بچسـبد و درزگیـری شـود، بـه نحـوی کـه هیـچ گونـه روزنـه ای بـرای نفـوذ حريـق وجـود نداشـته باشـد. در صورتـی که سـطح ديـوار صاف نباشـد، بايـد بـا تمهیدات مناسـبی اصلاح شـود.
اتصال سقف کاذب به ديوار
اتصال سقف کاذب به ديوار
اتصال سقف کاذب به ديوار
اتصال سقف کاذب به ديوار