پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

logo

اتصال سقف کاذب به ديوار

اتصال سقف کاذب به ديوار:
هـر گونـه سـاختار سـقف کاذب کـه دارای کـد حريـق 30 تا 90 دقیقه می باشد می تواند به ديـوار جداکننده متصل شـود، مشـروط بر ايـن که هر دو سـاختار دارای کـد حريـق مشـابه باشـند. در ايـن صـورت سـطح ديـوار (در محـل اتصـال) بايـد کامـلا صـاف بـوده و لايه پوششـی سـقف بايد کامـلا به آن بچسـبد و درزگیـری شـود، بـه نحـوی کـه هیـچ گونـه روزنـه ای بـرای نفـوذ حريـق وجـود نداشـته باشـد. در صورتـی که سـطح ديـوار صاف نباشـد، بايـد بـا تمهیدات مناسـبی اصلاح شـود.
اتصال سقف کاذب به ديوار
اتصال سقف کاذب به ديوار
اتصال سقف کاذب به ديوار
اتصال سقف کاذب به ديوار

نام و شماره موبایل خود را در کادر زیر وارد کنید تا کارشناسان زیباآشیان در اولین فرصت با شما تماس بگیرند!

ارتباط تلفنی 02166240094 09368000990

اجرای نمای خشک