پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

logo

اتصال ديوار به سقف کاذب

اتصال ديوار به سقف کاذب:
اتصـال ديوارهـای خشـک بـه سـقف کاذب دارای کـد حريـق بايد به نحوی باشـد کـه در صورت فروريـزی ديوار بـر اثر وقوع حريـق، نیروی اضافه ديـوار بـه سـقف وارد نشـود. در اين رابطـه راه حل های زير وجـود دارد:
سـاختار بـا کـد حريـق از پايين سـقف کاذب: در اين حالت، لايه های پوششـی ديـوار نبايد به رانر سـقف متصل شـوند؛ لیکـن بايد تا سـقف کاذب ادامه يافتـه و کاملا به آن بچسـبند و درزگیری شـوند.
اتصال ديوار به سقف کاذب
اتصال ديوار به سقف کاذب
سـاختار بـا کـد حريـق از بالای سـقف کاذب/ سـاختار با کد حريـق از پاييـن و بالای سـقف کاذب: در ايـن حالت، ديـوار بايـد با اتصال کشـويی (بـا امـکان حرکـت حداقـل 15 میلیمتر) به سـقف کاذب متصـل گردد.
اتصال ديوار به سقف کاذب
اتصال ديوار به سقف کاذب
نکتـه فنـی:در صورتـی کـه ديـوار دارای کـد حريـق باشـد، اتصـال آن به سـقف کاذب در صورتـی مجاز بـوده که سـقف کاذب با کـد حريق حداقـل برابر با آن طراحی شـود.

نام و شماره موبایل خود را در کادر زیر وارد کنید تا کارشناسان زیباآشیان در اولین فرصت با شما تماس بگیرند!

ارتباط تلفنی 02166240094 09368000990

اجرای نمای خشک