نصب رادیاتور

نصب رادیاتور :

بـرای نصب رادیاتور بـر دیوارهـای کنـاف، از سـازه پشـتیبان SP60 اسـتفاده می شـود. بـا اسـتفاده از ایـن سـازه، وزن رادیاتـور بـه سـازه های دیـوار منتقل می شـود. سـازه پشـتیبان بـه وسـیله پیـچ LN به اسـتادهای مجاور متصل می شـود. هـر یک از قلاب هـای نگه دارنـده رادیاتور، توسـط 4 عدد پیچ سـرمته دار به سـازه پشـتیبان متصل می شود.

نصب رادیاتور

نصب رادیاتور

WeCreativez WhatsApp Support
تیم پشتیبانی ما اینجا هستند تا به سوالات شما پاسخ دهند.
سلام . به زیبآشیان خوش آمدید