نصب توالت فرنگی دیواری

نصب توالت فرنگی دیواری
بـرای نصـب توالـت فرنگـی دیـواری، از سـازه پشـتیبان ویـژه آن اسـتفاده می شـود. بـا اسـتفاده از ایـن سـازه، وزن توالـت فرنگـی به کـف و سـازه های مجاور (قوطـی فـولادی) منتقـل می شـود. سـازه پشـتیبان مذکـور دارای جزئیات بسـیار سـاده ای بـوده و می تـوان آن را به صـورت پیش سـاخته تهیه یا با اسـتفاده از مقاطـع فلـزی نظیـر قوطـی، ناودانی و نبشـی در محل کارگاه سـاخت.
نصب توالت فرنگی دیواری

نصب توالت فرنگی دیواری

WeCreativez WhatsApp Support
تیم پشتیبانی ما اینجا هستند تا به سوالات شما پاسخ دهند.
سلام . به زیبآشیان خوش آمدید