اجرای درز انقطاع

اجرای درز انقطاع:

اجرای درز انقطاع در دیوارهـای پیوسـته بـا طـول زیـاد، ایجـاد درز انقطـاع الزامـی اسـت. به طـور معمول، بـرای فواصـل حداکثر هر 15  متـر در دیوارهای مسـتقیم و پیوسـته،یـک درز انقطـاع در نظـر گرفتـه می شـود. بـه طـور کلـی، درزهای انقطـاع (کـه درز کنترل نیـز نامیده می شـوند) بـرای ایجاد هماهنگـی میان سـاختار دیوار و جابجایی هـای سـازه اصلـی بنـا در نظـر گرفتـه می شـود. بـرای اجـرای این گونـه درزهـا، روش های زیر در دسـترس می باشـد:

  • اجراي اتصالات کشویي لغزان در ساختار دیوار؛ که غالبا در ساختارهای دارای کد حریق مورد استفاده قرار می گیرند.

 

  • اسـتفاده از سـازه درز انقطـاع: طیـف گسـترده ای از ایـن نـوع سـازه ها (به تناسـب نوع کاربـرد) در بازار وجـود دارد. برخی سـازه های درز انقطـاع به صورت ورق خـم شـده «V» شـکل بـوده و برخـی بـه صـورت ترکیبـي از آلومینیـوم و لاسـتیک می باشـند کـه به صـورت روکار یـا توکار توسـط پیچ به سـاختار متصـل می گردند.
تذکر:
در اجرای درزهای انقطاع، علاوه بر ایجاد درز در لایه های پوششی باید به تفکیک زیرسازی ساختار نیز توجه شود.
اجرای درز انقطاع
WeCreativez WhatsApp Support
تیم پشتیبانی ما اینجا هستند تا به سوالات شما پاسخ دهند.
سلام . به زیبآشیان خوش آمدید