اتصـال دیوار به کف

اتصـال دیوار به کف:

در دیوارهـای دو لایـه، در صورتـی کـه لایـه دوم بـا فاصلـه از کـف اجـرا شـود (نظیـر حالتـی کـه قرنیـز تـوکار یـا عایـق کاری سـرویس های بهداشـتی اجرا می شود) ، بایـد یـک لایـه نـوار محافـظ از پنـل معـادل لایـه پوششـی، در داخـل رانـر و پشـت لایـه اول اجرا شـود.
اتصـال دیوار به کف

اتصـال دیوار به کف

WeCreativez WhatsApp Support
تیم پشتیبانی ما اینجا هستند تا به سوالات شما پاسخ دهند.
سلام . به زیبآشیان خوش آمدید